Algemene Voorwaarden CommCreation

Algemene Voorwaarden CommCreation december 2017

 1. Definities
  • Opdrachtgever: Partij die de overeenkomst sluit met CommCreation.
  • Waar opdracht wordt vermeld, wordt gedoeld op dienstverlening betreffende communicatie-uitingen, het maken van teksten en online zichtbaarheid, advisering dan wel uitvoering of daaraan verbonden onderwerpen.
  • Per mail: Alle schriftelijke boodschappen kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@commcreation.nl.
 2. Algemeen
  • Op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten met CommCreation en haar opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing.
  • Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. CommCreation wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CommCreation en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Vertrouwelijkheid
  • Alle opdrachten zullen worden uitgevoerd onder volledige confidentialiteit en het handhaven van de algemeen geldende ethische adviescodes. CommCreation is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
  • De opdrachtgever zal zonder toestemming van CommCreation aan derden geen mededeling doen over haar werkwijze en dergelijke, dan wel de tarieven van CommCreation aan derden ter beschikking stellen. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de dienstverlening, (het gebruik van) methodes en ander materiaal blijven toebehoren aan CommCreation.
 4. Totstandkoming van een overeenkomst
  • De overeenkomst tussen opdrachtgever en CommCreation komt tot stand door een door opdrachtgever en CommCreation getekende opdrachtbevestiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden CommCreation slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Advies
  • Ingang contract: Het contract gaat in zodra CommCreation de getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen of zodra CommCreation de werkzaamheden (waar nodig op locatie van de opdrachtgever) is gestart.
  • Toegang, faciliteiten, ondersteuning: De opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en overige diensten.
  • Opdrachtgeving: De opdrachtgever zal zich ten aanzien van CommCreation bij de uitoefening van het toezicht en de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van (eventuele) eigen medewerkers gehouden is.
  • Voortijdige beëindiging contract: Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt of beëindigt voor einddatum contract, waarbij de reden niet gerelateerd is aan prestaties van CommCreation, is CommCreation gerechtigd de opdrachtgever de overeengekomen opdrachtwaarde in rekening te brengen.
  • Beëindigen contract: Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Elke opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht met onmiddellijke ingang opzegt omdat: 1. de andere partij in verzuim is, 2. de andere partij geliquideerd is of 3. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
  • Facturering en betaling diensten: Facturering zal plaatsvinden aan de hand van door opdrachtgever getekende offerte of maandstaten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en wel per bankoverschrijving. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
  • CommCreation is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of na het sluiten van de overeenkomst CommCreation ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van CommCreation kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 7. Intellectueel eigendom
  • Alle door CommCreation verstrekte stukken, zoals adviezen, teksten en online uitingen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CommCreation worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
  • Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
  • CommCreation behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. Aansprakelijkheid
  • Indien schade ontstaat door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, is CommCreation aansprakelijk voor deze schade voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door CommCreation van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de dienstverlening in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
  • De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat CommCreation voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, tot maximaal het declaratiebedrag van de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het na het ontdekken van de schade te zijn ingediend bij CommCreation per aangetekende brief, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
  • Deze bepaling is tevens van toepassing ten aanzien van derden die CommCreation voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie CommCreation of een dergelijke derde aansprakelijk is.
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op elke overeenkomst tussen CommCreation en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van CommCreation is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CommCreation het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 10. Facturering en betaling
  • De opdrachtgever krijgt na afronding van de werkzaamheden (of indien anders overeengekomen) een factuur toegezonden. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk 14 dagen na facturering te zijn voldaan.
  • Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft voldaan, deelt CommCreation hem dit schriftelijk mede door middel van een herinneringsbrief. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de in de herinneringsbrief gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  • In geval van overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. CommCreation zal tevens aanspraak maken op buitengerechtelijke kosten, wanneer zij hierop conform de wet recht heeft.